Geri dönün

İleri Düzey Muhasebe Ve Vergi Eğitimi

İleri Düzey Muhasebe Ve Vergi Eğitimi

Genel vergi ve muhasebe uygulamalarının özellikle işletmelerde en çok kullanılan konuları üzerinde detaylı çalışmalar yaparak, çalışanların bilgilerini tazelemeleri ve kendilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Eğitimimiz esnasında uygulamada sıklıkla yapılan hatalar irdelenecek, tartışmalı hususlar analiz edilecek ve uygulamada karşılaşılan soru ve sorunlara yer verilerek interaktif bir ortam oluşturulacaktır.

İçerik:

Finansal Muhasebe

 • Dövizli işlemler “kambiyo karları, kambiyo Zaraları”, dolar euro üzerinden mal alıp satan işletmelerin kayıt yöntemleri, döviz kasalarının tutulması
 • Çek işlemleri (döviz cinsinden düzenlenen çeklerde dahil) muhasebe kayıtları - Çeklerde özelikli durumlar - Repo mevduat faiz gelirlerinin muhasebe kayıt yöntemleri
 • Kredi kartı ile ilgili alış satış işlemleri - Muhasebe kayıtları ve dikkat edilecek özellikli durumlar, diğer hazır değerler ve muhasebeleştirilmesi.
 • Şirketlerin yatırım amaçlı hisse senedi alımı ve satımı işlemleri, muhasebe kayıtları ve
 • Tahviller, alım ve satış işlemleri, muhasebe kayıtları, özellik arz eden durumlar.
 • Senetli senetsiz alacaklar, reeskont işlemleri, şüpheli ticari alacaklar, muhasebe işlemleri özellik arz eden durumlar.
 • Depozito (verilen ve alınan depozitolar) ve teminatların muhasebeleştirilmesi.. muhasebe işlemleri özellik arz eden durumlar.
 • İşletme ortakları ile yapılan parasal alış verişler, örtülü sermaye, örtülü kazanç, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı muhasebe işlemleri özellik arz eden durumlar.
 • İştiraklerden ve bağlı ortaklıklarla ilgili işlemlerin, muhasebe kayıtları, özellik arz eden durumlar.
 • Ticari mallar, diğer stoklar, zarar gören (değerini yitiren mallar), stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılması, çalınan kaybolan ticari mallar.. muhasebe kayıtları, vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.
 • Gelecek aylara, gelecek yıllara ait giderlerin muhasebe kayıtları, vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.. Gelir tahakkukları ve muhasebe kayıtları.
 • Sayım ve tesellüm noksanları .. sayım ve tesellüm fazlalıklarının muhasebe kayıtları, vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.
 • Demirbaş, Taşıt Makine ve iş makineleri benzeri varlıkların alınıp satılması esnasında dikkat edilecek hususlar bu işlemlerin muhasebe kayıtları ile bu varlıkların amortisman hesaplama yöntemleri, “tüm detaylarıyla” amortisman kayıt yöntemleri, muhasebe kayıtları, vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.
 • Yapılmakta olan yatırımlar, muhasebe kayıtları, vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.
 • Haklar, Şerefiye, Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri, Ar-ge giderleri muhasebe kayıtları, vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.. Maddi olmayan duran varlık bedellerinin amortismanı işlemleri.
 • Özel tükenmeye tabi varlıklar, arama giderleri, hazırlık ve geliştirme giderleri, muhasebe kayıtları, vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.. Birikmiş tükenme payları hesaplanması.
 • Banka kredileri, kredi taksitlerinin, faiz giderlerinin muhasebeleştirilmesi vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.. Birikmiş tükenme payları hesaplanması.
 • Ticari borçlar, satıcılar . senetli borçlar, diğer ticari borçlar muhasebeleştirilmesi vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.
 • Çalışan işçilere ait kıdem tazminatları, ihbar tazminatları muhasebeleştirilmesi vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.
 • Şirket kurulması sermaye taahhüt yöntemleri ticaret sicili ve diğer resmi kurumlarla ilgili yapılacak işlemler.Yurt dışı işlemler muhasebesi
 • İthalat yapan (yurtdışından mal satın alan işletmelerin) muhasebe kayıtları (ithalat işlemleri muhasebesi) Verilen sipariş avansları, ithalatla ilgili KDV beyannameleri
 • İhracat yapan (yurtdışına mal satan işletmelerin) muhasebe kayıtları
 • Alınan sipariş avansları, ihracatla ilgili KDV beyannameleri.
 • Uygulamada sıkça sorulan muhasebe-vergi konuları
 • Bağış ve yardımlar
 • Ciro primleri-iskontolar- bedelsiz teslimler
 • Personel prim karşılıkları
 • Enflasyon düzelmesi kar ve zararları
 • Stok imhaları
 • İndirilemeyen KDV nin durumu
 • Binek oto alımlarında KDV
 • Kuruluştan önce alınan kıymetlere ait KDV
 • Peşin ödenerek faturaya bağlanan alımlarda KDV indirimi
 • Gelir ve giderlerde dönem kaymaları ve KDV indirimi
 • Faturada gösterilmeyen KDV nin indirimi
 • Çalınan mallara ait KDV’nin indirimi
 • Sorumlu sıfatıyla beyan edilen vergilerin indirimi
 • Ödenen gecikme için düzenlenen faturalardaki KDV’nin durumu
 • Şirketlerin devir, nev’i değişikliği ve bölünmelerinde KDV

Maliyet Muhasebesi

 • Maliyet muhasebesi ile ilgili kavramlar (harcama, gider, maliyet … ve diğer kavramlar)
 • Mamul maliyeti ve oluşumu, Direkt ve Endirekt Gider /maliyet kavramları giderlerin sınıflandırılması.
 • Maliyet hesaplarına kayıtlar, hesapların kapatılması ve Satılan Malın Maliyeti  oluşumu

Beyanname Düzenleme, Kar Dağıtımı Ve Muhasebesi

 • Geçici vergi beyannamesinin hazırlanması ve muhasebe kayıtları
 • Kurumlar vergisi beyannamesinin hazırlanması, örnek uygulama ve muhasebe kayıtları
 • Kar dağıtım işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları

Mali Analiz Temel Kavramlar

 • Brüt Çalışma Sermayesi 
 • İşletme Sermayesi
 • Net İşletme Sermayesi
 • Negatif Net İşletme Sermayesi:
 • Pozitif Net İşletme Sermayesi: Net Çalışma Sermayesi Noksanı

Mali Analiz Teknikleri

 • Karşılaştırmalı Tablolar Analizi 
 • Dikey Analiz
 • Trend Analizi
 • Oran Analizi
 • Bilanço oranları, 
 • Gelir tablosu oranları,
 • Karışık oranlar.
 • İşletme Faaliyetlerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Oranlar ;
 • Likidite oranları,
 • Mali oranlar,
 • Faaliyet oranları,
 • Karlılık oranları  

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.