Geri dönün

A’ dan Z’ ye İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İnsan kaynakları dünyası her gün değişiyor ve işveren ile çalışanlar arasındaki bağı güçlendiriyor. İnsan kaynakları yönetiminde başarılı olmak için, beceri ve kişisel özelliklerinizi doğru şekilde kullanmanız gerekiyor. İş hukuku ve yasal düzenlemeler konusunda bilgili olmanızın yanı sıra, kişiler arası becerilerinizin de ön planda olması gerekiyor. İnsanları nasıl 'okuyacağınızı' bilmeli, işe alma, eğitim ve en önemlisi yetenekli çalışanları elde tutma konusunda usta olmalısınız. 

İçerik:

Bölüm I. Performans Yönetimi, Eğitim, Yetenek Ve Kariyer Yönetimi

A) Performans Yönetimi

 • Performans Değerlendirmenin Amacı
 • Performans Kriterlerinin (Öznel Ve Nesnel) Belirlenmesi
 • Performans Değerlendirme Süresi Ve Yöntemleri
 • Farklı Değerlendirme Formatları/Ölçekleri
 • Değerlendirme Hataları/Yanlışlıkları
 • Performans Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar
 • Performans Geribildirimi Ve İlkeleri
 • Performans Geribildirimi Uygulaması

B) Eğitim

 • Eğitim Ve Geliştirme Süreçleri
 • Eğitim Ve Geliştirme Amaç Ve Gereksinimlerin Belirlenmesi
 • Yeniden Eğitim/Yeni Kuşaklar İçin Eğitim Ve Geliştirme
 • Personel Eğitim Ve Geliştirme Yöntem Ve Teknikleri
 • Eğitim/Geliştirme Programlarının Ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi

C) Yetenek Ve Kariyer Yönetimi

 • Kariyer Yönetimi
 • Kariyer Planlama Ve Gelişimi
 • Kariyer Safhaları: Kişisel Tercihlerini Bilmek
 • Dünyada Ki Kariyer Eğilimleri

Bölüm II: İş Analizi,İş Değerleme, Ücret Yönetimi

A) İş Analizi Ve Kullanım Alanları

 • İş Analizinin Tanımı, Kapsamı Ve İky İçindeki Yeri
 • Farklı İş Analizi Yöntem Ve Teknikleri
 • İş Analizinin Temel Ürünleri: İş Tanımları Ve İş Profilleri
 • İş Analizi Bilgilerinin Kullanım Alanları
 • İş Analizi Uygulaması
 • Norm Kadro Çalışmaları

B) İş Değerlemesi, Ücretlendirme, Yararlandırma Ve Ödüllendirme

 • Performans Temelli Ödeme/Ödüllendirme Stratejileri
 • Ücretlendirme, Ücrette Ve Ödüllendirmede Adalet
 • Ücretlendirme-Yararlandırma Ölçütleri: Örgüt Politikası, İşgücü Piyasası, İş Özellikleri (İş Değerlemesi), Çalışan-Odaklı Ölçütler
 • İş Değerleme Ve Ücretlendirme Yöntemleri, Uygulamaları, Sonuçları

Bölüm III : Personel Seçme Ve Yerleştirme, Mülakat Teknikleri

A) Personel Seçme Ve Yerleştirme

 • Personel Çekmek Ve Başarılı İşveren Markası Olmak
 • Personel Seçme Süreci, Seçme Sürecini Etkileyen Çevresel Etmenler
 • Personel Seçmede Kullanılan Test, Teknik Ve Yöntemler
 • Personel Seçme Mülakatları: Mülakat Türleri Ve Teknikleri
 • Kullanılan Test Ve Tekniklerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi (Geçerlik Ve Güvenilirlik Analizleri)
 • Personel Seçmede Kullanılan Karar Verme Stratejileri

B) Mülakat Teknikleri Ve Çeşitleri

 • Personel Seçme Aşamasında Mülakat
 • Yapılandırılmış Mülakat
 • Yapılandırılmamış Mülakat
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat
 • Performans Değerlendirme Mülakatı
 • İşten Ayrılma Mülakatı

C) Mülakat Sırasında Dikkat Edilecek Konular, Hatalar

 • Mülakat Becerileri (İşe İlişkin Bilgi Alma Ve Toplama, Özgeçmiş İnceleme,
 • Görüşme Ortamının Hazırlanması, Görüşme Akışı)
 • Mülakatlarda Kullanılan Soru Örnekleri(Açık Uçlu, Yönlendirici, Yansıtıcı)
 • Mülakat Sonrası Değerlendirme
 • Mülakatlarda Yapılan Hatalar

Bölüm IV: İş Hukuku Ve Sgk Uygulamaları (Örnek Kararlar)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Uygulaması

 • Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform: Eski Ve Yeni Sistemin Karşılaştırılması
 • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Genel Sistematiği Ve Temel Kavramları
 • Sosyal Sigortalarda Zorunluluk İlkesi Ve Bu İlkenin İstisnaları
 • Sigortalılık Süresi
 • Primler Ve Prim Belgeleri
 • Hizmet Tespit Davaları
 • İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Sigortası
 • Genel Sağlık Sigortası
 • Yaşlılık Sigortası (Emeklilik)

4857 Sayılı İş Kanunu Ve Uygulamasıiş Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına Toplu Bakış, 4857 Sayılı İş Kanununun Dayandığı Temel İlkeler

 • Üçlü İş İlişkileri
 • İş Sözleşmesi Türleri, İç Yönetmelik Ve İşyeri Uygulamasının Hukuki Niteliği, Esnek Çalışma İlişkileri
 • Ücret Ve Ücrete İlişkin Yeni Yasal Düzenlemeler (İlgili Yönetmeliklerle Birlikte Değerlendirilecek)
 • Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesi, Yeni Yasa Hükümleri Ve Yönetmelikler, Uygulama Sorunları
 • Ücretli Tatiller Ve Uygulama Sorunları
 • Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Ve İş Kanunu M. 22 Uygulaması
 • İş Sözleşmesinin Feshi
 • İşletme Gerekleri Nedeniyle Fesih
 • İşçinin Yeterliliği(Yetersizliği) Ve Davranışları Nedeniyle Fesih
 • Geçerli Nedenle Fesih Ve Haklı Nedenle Feshe İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi, Somut Olaylar Üzerinden Uygulama Sorunlarının Tartışılması
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği

Bölüm V: Personel Özlük İşleri Ve Bordroloma

A) Bordro Hesaplama

Personel Özlük İşlemleri, Çalışma Süreleri Ve Ücret Kavramlarına İlişkin Bilgiler Işığında, Örneklerle Bordro Hesaplama Uygulamaları.

Yalnızca Hesap Makinesi Kullanarak, Herhangi Bir Bilgisayar Programına Bağlı Kalmaksızın, Elde Bordro Hesaplama Yöntemiyle Konular İşlenecektir.

 • Ücret Hesaplama
 • Saat Ücretli Çalışma
 • Fazla Mesai
 • Yan Ödemeler
 • İzin Hesaplama
 • Fark Bordrosu

Gelir Vergisi Matrahları Ve Ek Ödenekler Işığında Detaylı Bordro Uygulamaları Gerçekleştirilecektir.

 • Gelir Vergisinde Esas Tarife
 • Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı
 • Ücret Hesaplamalarında Önemli Muafiyetler (Çocuk Yardımı V.S.)
 • Brütten Nete Ücret Hesaplamaları

B) Tazminat Hesaplamaları

 • İhbar Ve Kıdem Tazminatına Neden Olan Durumlar
 • Yasal Zorunluluk Ve Sınırlar Dikkate Alınarak, İhbar Ve Kıdem Tazminatı Hesaplama
 • Bireysel Emeklilik Ve Sağlık Sigortalarının Bordroya Yansıtılması
 • Harcırah Hesaplama

C) Personel Özlük Dosyasının Hazırlanması

Bölüm VI: İnsan Kaynaklarında Kurumsal İletişim

 • İletişim Ve Kurumsal İletişim Kavramı Nedir?
 • Kurumsal İletişime Neden İhtiyaç Duyulur?
 • Kurumsal İletişimin İşlevleri, Öğeleri Ve Hedefleri Nelerdir?
 • Kurumsal Kimlik Öğeleri Nelerdir?
 • Profesyonel Zeka Kavramının Kurumsal İletişimdeki Rolü
 • Kurum İçi Ve Kurum Dışı İletişimin Önemi
 • Kurum İçi Ve Kurum Dışı Destekleyici İletişim Yöntemleri-Koçluk/ Danışmanlık Ve Raporlama
 • Kurum İçi Ve Dışı Destekleyici İletişim Üzerine İnsan Kaynakları Politikaları Oluşturma
 • Kurumsal Kimlik Ve İmaj Oluşturabilme Yöntemleri
 • Kurumsal İletişim Tarzları Ve İnsan Kaynakları Üzerine Örnek Olay Uygulamaları

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.