İNŞAAT SEKTÖRÜNDE Vergi, KDV, Hukuk ve Asgari İşçilik Uygulamaları SEMPOZYUMU

09:00-09:30 Kayıt
09:30-11:00 Prof. Dr. Şükrü KIZILOT - ODTÜ İİBF Öğretim Görevlisi - E.Gazi Ünv. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Maliye Bölüm Başkanı
ÖZEL İNŞAATLARDA VERGİLENDİRME
 • İnşaat Yapım Çeşitleri, Kazancın Türü, Vergiyi Doğuran Olay Ve Vergilendirilmesi
 • Özel İnşaat Yapım İşleri Yıllara Sari İnşaat İşi Olarak Değerlendirilebilir Mi?
 • İnşaat Devam Ederken Yapılan Satışlarda Vergileme Nasıl Yapılacak?
 • İnşa Edilen Taşınmazların Eş, Çocuk Ve Akrabalara Satılması Olayında Emsal Bedel Tespiti
 • Şahıslara Ait Arsanın Hasılat Paylaşımı Usulüyle Verilmesi Halinde Vergilendirme Nasıl Yapılacak? Bu Yöntemdeki Vergi Dışı Kalma Avantajları
 • Şirket Aktifinde Kayıtlı Arsaların Hasılat Paylaşımı Usulüyle Verilmesinde Kurumlar Vergisi Ve KDV İstisnaları Uygulanabilir Mi?
 • Arsanın Kat Karşılığı Verilmesinde Vergilendirme
 • Miras Kalan Arsanın Kat Karşılığı Verilmesinde Vergilendirme Yapılacak Mı?
 • Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Arsa Karşılığında Alınan Dairelerin Satışında Değer Artış Kazancı-Ticari Kazanç Tartışması Ve Vergilendirme Boyutu
 • Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Arsa Sahibine Daire-Dükkan Dışında Yapılan Nakit Ve Kira Ödemeleri
 • Kendi Arsası Üzerine İnşaat Yapanlar Ticari Kazanç Yönünden Mükellef Mi Olacak? Bunun Ölçütü Ne?
 • Danıştay’ın, Maliye’nin Aksi Görüşte Olduğu Daire Satışları Ve Bunlarla İlgili Çarpıcı Örnekler
 • 2014 Yılı Emlak Vergisi Değerleri Ve Bunun Tapu Harcı, Emlak Vergisi, KDV Olmak Üzere Vergilere Yansımaları
 • Ev, Dükkan Ve Arsa Satışlarında Değer Artış Kazancı Uygulaması Ve Vergilendirme
 • Değer Artış Kazancı Uygulamasında Bağışlama Avantajı Ve Bağışlamanın Elden Çıkarma Sayılıp Sayılmayacağı
 • İnşaat İşlerinde Vergi İncelemesi Ve Özellikli Durumlar
 • Vergi Suçları (Kaçakçılık-İştirak) Naylon Fatura, Hapis Cezaları İle İlgili Çarpıcı Örnekler, Hapisten Kurtulma Yolları Ve İnşaat
 • Yap-İşlet-Devret Yöntemiyle Yapılan İnşaatların Vergilendirilmesinde Son Durum Ve Ortaya Çıkan Şok.
 • Yapı Kooperatiflerin Vergilendirilmesi / Arsa Karşılığı Daire Almaları
 • İnşaatlarda Risk Değerlendirmesi, Doktor, Hemşire, Uzman Çalıştırma Yükümlülüğü
 • Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı Hakkında Genel Bilgi, Tasarı İle Kat Karşılığı Ve Hasılat Paylaşımı Usulleri İle Yaptırılan İnşaat İşlerine Getirilmesi Öngörülen Vergi Sürprizi
 • Yeni TTK Ve İnşaatçılar
 • İnşaat İşi Yapan LTD. ŞTİ.Lerin A.Ş.Ye Dönüştürmenin Avantajları
11:00-11:15 Kahve Arası
11:15-12:15 Abdullah TOLU - Yeminli Mali Müşavir
İNŞAAT İŞLERİNDE KDV UYGULAMALARI
 • Net Alanı 150 M2’ye Kadar Konutlarda Yeni KDV Uygulaması
 • Konut ve İşyeri Satışlarında Ezber Bozan Değişiklik: Artık Taşınmazların Fiili Kullanımına da Bakılarak KDV Oranı Tespit Edilecek
 • Tapuda İşyeri Olarak Kayıtlı Taşınmaz Konut Olarak Satılıp KDV İadesi Alınabilir mi?
 • KDV Uygulamasında Net Alan Hesabı ve Bu Konuda Yapılması Gereken Değişiklik,
 • İnşaat Devam Ederken Arsa Üzerine Kat İrtifakı Kurularak Yapılan Konut ve İşyeri Satışlarında KDV
 • Arsa (Kat) Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV
 • Hasılat Paylaşımı Esasına Göre Yapılan İnşaat İşlerinde KDV
 • Kurumların En Az İki Tam Yıl Süreyle Aktiflerinde Yeralan Taşınmazların Satışında KDV İstisnası
 • En Az İki Tam Yıl Süreyle Şirket Aktifinde Kayıtlı Bulunan Arsaların Kat Karşılığı Müteahhitlere Verilmesi İşleminde KDV
 • Şirket Arsasının Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satışında KDV İstisnasının Uygulanabilirliği
 • Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinde Arsa ve İşyeri Teslimlerinde KDV
 • Sat - Geri Kirala – Satın Al (SellAndLeaseback)’de KDV İstisnası
 • Hakediş Belgesi-Fatura ve KDV İlişkisi
 • Dövizle Yapılan İnşaat İşlerinde KDV
 • Yapım İşleri, Yapım İşleri İle Birlikte veya Ayrı İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri, İş Gücü Temin Hizmetleri ve Yapı Denetim Hizmetlerinde KDV Tevkifatı
 • Konut Yapı Kooperatiflerinde KDV Uygulaması
 • Yurt Dışı İnşaat İşlerinde KDV
 • Yurt Dışında İnşaat İşi Yapan Müteahhitlerin Yurt Dışına Götürdükleri Mallarda KDV İhracat İstisnası
 • İndirimli Orana Tabi İnşat İşlerinden Doğacak KDV İadelerinin Usul ve Esasları
 • Kat İrtifaklı Taşınmaz Teslimlerinde KDV İade Dönemi
 • Arsa Sahibine Arsa Karşılığı Teslim Edilen Konutlar İçin Yüklenilen KDV’nin İade Hesabına Dahil Edilip Edilemeyeceği
 • Satamadıkları Net Alanı 150 M2’ye Kadar Olan Konutları Kendilerine Fatura Eden Müteahhitler KDV İadesi Alabilir mi?
 • İnşaat Sektöründe Müteselsil Sorumluluktan Kurtulma Yolları 
 • İnşaat Sektöründe KDV İndirimi Yönünden Özellik Taşıyan Durumlar
12:15-13:15 Öğle Yemeği
13:15-14:00 Av. Şükran KIZILOT - NEKS Yeminli Mali Müşavirlik ve Danışmanlık A.Ş. - Hukuk Müşaviri
İNŞAAT İŞLERİNDE HASILAT PAYLAŞIMI VE ARSA SAHİBİ VE MÜTEAHHİT AÇISINDAN AVANTAJLARI
 • İnşaat İşlerinde Hâsılat Paylaşımı Modeli
 • Hâsılat Paylaşımı Sözleşmesinde Şekil
 • Hâsılat Paylaşımı Sözleşmesinin Unsurları
 • Hâsılat Paylaşımı Sözleşmesinin Tarafları
 • Hâsılat Paylaşımı Sözleşmesinde Tarafların Yükümlülükleri
 • Sermaye Piyasası Kurulu'nun Hâsılat Paylaşımı Sözleşmesi İle İlgili Görüş Ve Uyarıları
 • Hâsılat Paylaşımı Modelinin Vergi Kanunları Açısından İncelenmesi Ve Bu Modelin Avantajları
 • Şahıslara Ait Arsanın Hasılat Paylaşımı Karşılığı Verilmesi
 • Son 5 Yıl İçinde Alınan Arsanın Hasılat Paylaşımı Karşılığı Verilmesi
 • Gelir Vergisi
 • Kdv
 • 5 Yıldan Önce Alınan Arsanın Hasılat Paylaşımı Karşılığı Verilmesi
 • Gelir Vergisi
 • Kdv
 • Miras Kalan Arsanın Hasılat Paylaşımı Karşılığı Verilmesi
 • Gelir Vergisi
 • Kdv
 • Şirketlerin Aktifinde Kayıtlı Arsanın Hasılat Paylaşımı Karşılığı Verilmesi
 • Hâsılat Paylaşımı Modelinin Değerlendirilmesi
14:00-14:15 Kahve Arası
14:15-15:15 Nur EKESAN - NEKS Yeminli Mali Müşavirlik ve Danışmanlık A.Ş. - E.Baş Hesap Uzmanı – Yeminli Mali Müşavir
İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİ İNCELEMESİ
 • İnşaat İşlerinde Vergi İncelemesi Nedir, Kimler Tarafından Yapılır?
 • İncelemeye Tabi Olacak İnşaat Firmaları Nasıl Belirlenir?
 • İnşaatlarla İlgili Vergi İnceleme Şekli Ve Süreci
 • İncelenen İnşaatçıların Hak Ve Ödevleri
 • İnşaatlarla İlgili Vergi İnceleme Raporları, Sonuçları, Çözüm Yolları (Uzlaşma, İhtilaf)
 • İnşaat İşlerinde Sık Karşılaşılan Vergisel Hatalar Nelerdir, İnceleme Konuları Neler Olabilir?
 • Gayrimenkul Satış Fiyatının Tespiti Ve Faturalandırılması, Beyan Zamanı
 • İnşaat Maliyetlerinin Doğru Tespiti
 • İnşaatçıların Dövize Bağlı Satışları Ve Avanslar
 • Kat Karşılığı; Hasılat Paylaşımı; Yap-Sat, Yıllara Sari; Yurt Dışı İnşaat; 2/B Arazileri; İstisna İşlemler, KDV İade Talepleri Uygulamalarında Sık Karşılaşılan Ve Eleştiri Konusu Olabilecek Hatalar.
15:15:15:30 Kahve Arası
15:30-16:30 Murat ÖZDAMAR - SGK İstanbul İl Müdür Yard.
İNŞAAT İŞLERİNDE ASGARİ İŞÇİLİK
 • Asgari İşçilik Uygulaması Nedir?
 • Asgari İşçiliğin Tarihsel Gelişimi
 • İnşaat İşlerinde Asgari İşçilik Uygulaması
 • İhale Konusu İşlerde Asgari İşçilik Uygulaması
 • Özel İnşaatlarda Asgari İşçilik Uygulaması
 • İnşaatın Başlama Ve Bitiş Tarihi Ve Önemi
 • İnşaatın Sınıf Ve Grubu Ve Önemi
 • Toplam İnşaat Alanı Hesabı
 • Yapının Tamamlanma Oranı
 • Uygulanacak İşçilik Oranı
 • Uygulanacak Birim Fiyatı
 • Ünitece Ön Değerlendirme
 • Asgari İşçilik Hesabının Formülü
 • Şirket Ve Kooperatiflerce Yapılan İnşaatlarda Asgari İşçilik Uygulaması
 • Kısmen Biten İnşaatların Durumu
 • İhaleli İşlerde Maliyet Hesabı
 • Sonradan Ödenen Fiyat Farkı Ve Akreditifler
 • Faturalı İnceleme
 • Müfettiş İncelemesi
 • Malzemeli İşçilik Ödemeleri
 • Salt İşçilik Faturaları
 • İşçilik Faturalarında Asgari İşçilik Hesaplama Formülü
 • Örnek Uygulamalar
 • Alt İşveren
 • İlişiksizlik Belgesi Verilmesi
 • Meslek Mensuplarının İlişiksizlik Raporu Düzenlemesi
 • Çıkan Prim Farkına İtiraz
SEMPOZYUM SONUNDA TÜM KATILIMCILARIMIZA AŞAĞIDA BELİRTİLEN KİTAPLAR HEDİYE EDİLECEKTİR.
1. İnşaat Muhasebesi Vergilendirilmesi (1624 sayfa) Prof. Dr. Şükrü KIZILOT
2. Vergisel ve Hukuki Boyutlarıyla Arsa Karşılığı İnşaat İşleri (528 sayfa) Şenol TURUT
3. Topluca Türk Vergi Kanunları (1361 sayfa) YAKLAŞIM YAYINLARI
4. ŞAPKA Mizah kitabı (300 sayfa) Prof. Dr. Şükrü KIZILOT

Katılım Bilgisi:

• Programımız 09:00-16:30 saatleri arasında RADISSON BLU HOTEL-İstanbul da gerçekleşmektedir.
• Katılım için Kayıt Formu doldurulması ve tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.
• Program kişi başı katılım bedeli 675 TL + KDV dir Katılım bedelinin, program tarihinden 2 iş günü önce Arkhe Eğitim Danışmanlık’ ın banka hesabına yatırılması ve dekontun tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
• Program katılım bedeline, dağıtılacak tüm dokümanlar, katılım sertifikası, öğle yemeği ve ara ikramlar dahildir.
• Arkhe Eğitim gerektiğinde program mekanını veya eğitmeni değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutmaktadır.